ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Με την εγγραφή μου στο #tutorpool αναγνωρίζω και αποδέχομαι τα ακόλουθα:

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η #tutorpool δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αστική ή ποινική για οποιαδήποτε τυχόν ζημία θετική ή αποθετική ή άλλη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και η οποία να σχετίζεται κατά τον οιονδήποτε τρόπο έμμεσο ή άμεσο με την παρεχόμενη διδασκαλία που προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ από τον συνεργαζόμενο καθηγητή ή δάσκαλο .

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι καμία ευθύνη δεν φέρει η #tutorpool ή ο οποιοσδήποτε από τους συνεργαζόμενους καθηγητές/τριες ή δασκάλους/ες για οποιοδήποτε αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό σε οποιεσδήποτε εξετάσεις μαθητών δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου ή οποιασδήποτε άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης ή σχολείου ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν έντυπο.

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να στραφώ κατά της #tutorpoolή οποιουδήποτε εκ των συνεργαζομένων καθηγητών ή δασκάλων για οποιονδήποτε λόγο ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Δηλώνω ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι έχω πλήρη γνώση και αντίληψη του τι είναι το #tutorpool και ως εκ τούτου αναλαμβάνω ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη κάθε τι που έχει σχέση με την κηδεμονία και επίβλεψη του τέκνου μου καθ’όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας #tutorpool.

Δηλώνω ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι γνωρίζω πως η υπηρεσία #tutorpool μου παρέχεται δωρεάν και ως εκ τούτου υπόσχομαι ότι ουδέποτε θα προσπαθήσω να προβώ σε πληρωμή εν ίδει αμοιβής ή άλλης αντιπαροχής έναντι της προσφερόμενης σε εμένα παροχής.

Επίσκεψη - χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο tutorpool.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί σε οιονδήποτε, από αθέμιτη ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο.

Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο, β) Όνομα Πατρός, γ) Ημερομηνία γέννησης, δ) Αριθμό Τηλεφώνου, ε) Επάγγελμα, στ)Στοιχεία σπουδών, ζ) Ε-mail.

Το tutorpool.gr διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέτρα:

  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.
  • Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Το tutorpool.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και δικτύωσης
  • Το tutorpool.gr διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη σε άλλα μέλη του δικτύου μόνο μετά τη συγκατάθεσή του και μόνο για τις ανάγκες και τους σκοπούς του δικτύου.
  • Το tutorpool.gr δύναται να επικοινωνεί με το χρήστη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τον τηλεφωνικό αριθμό που δηλώνει και μόνο για τις ανάγκες του δικτύου.
  • Το tutorpool.gr δύναται να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Error::shutdown_handler() in /home/tutorpool/public_html/fuel/core/bootstrap.php:33 Stack trace: #0 [internal function]: {closure}() #1 {main} thrown in /home/tutorpool/public_html/fuel/core/bootstrap.php on line 33